Ny Silc-rapport om krisen i Syrien

Publicerad: June 22, 2011 Om: Mänskliga rättigheter,Syrien,Yttrandefrihet

Krisen i Syrien blir allt värre. Den panarabiska revolution som fällde regimerna i Tunisien och Egypten och störtade Libyen och Jemen i inbördeskrig, hotar nu också diktaturen i Damaskus. Men insatserna är höga: Assadregimen har styrt landet i fyra decennier och Syrien är djupt kluvet.

På ena sidan står de demonstranter som kräver frihet och demokrati på gatorna, med sina egna liv som insats. Minst 1300 människor har hittills dödats. På andra sidan står baathregimens anhängare, som fruktar att president Bashar el-Assads fall ska leda till instabilitet, kaos och – i värsta fall – inbördeskrig. En brutal diktatur, en bräcklig ekonomi, ett svagt civilsamhälle, en splittrad opposition och svåra religiösa spänningar bådar illa för framtiden. Men dagens läge kan omöjligen bestå.

När Syrien står i detta avgörande vägskäl, ser många tillbaka på landets historia. Detta är inte det första uppror som hotar Assadregimen. Under slutet av sjuttiotalet utbröt landsomfattande protester mot Hafez el-Assad, den nuvarande presidentens far. De leddes av både sekulära grupper, islamister och oberoende civilsamhällesaktivister. Den gången krossades oppositionen genom brutalt våld, och en massaker i staden Hama 1982 blev upprorets blodiga slutpunkt.

Det är i skuggan av denna misslyckade revolt som Syrien nu reser sig mot sina härskare, och lärdomarna från den gången präglar både regimens och oppositionens agerande. I The Ghosts of Hama – en av de första längre rapporter som utges om det pågående upproret i Syrien – ger Aron Lund en beskrivning av läget i Syrien just nu, och för trettio år sen. Jämförelsen mellan två syriska revolutioner avslöjar både likheter och skillnader, och pekar på de stora risker Syrien just nu står inför. Rapporten går att ladda ner som pdf via länken nedan.

Aron Lund är ledarskribent på Upsala Nya Tidning. Hans bok Drömmen om Damaskus, om Syriens regim och oppositionsrörelser, utgavs nyligen på Silc förlag.

Fotografiet visar regimkritiska demonstrationer i Damaskusförourten Douma i april 2011. Källa: Wikimedia Commons.

Relaterade filer:
The Ghosts of Hama by Aron Lund.pdf

Exclusive new report on the crisis in Syria
The Syrian crisis grows worse by the day. A pan-Arab revolution, having toppled the regimes in Tunisia and Egypt, and thrust Libya and Yemen into civil war, now threatens the dictatorship in Damascus. But the stakes are high: the Assad regime has ruled the country for four decades, and Syria suffers from deep internal splits.

On one side, demonstrators take to the streets to demand freedom and democracy, at the cost of their own lives. At least 1300 people have been killed. On the other side, the supporters of the Baath regime fear that President Bashar el-Assad’s fall will lead to instability, chaos and – in a worst case scenario – civil war. Syria’s future is clouded by a brutal dictatorship, a fragile economy, a weak civil society, a splintered opposition, and severe sectarian tensions. But today’s situation cannot last.

In this crucial moment, many Syrians look back to the country’s history. This is not the first uprising to threaten the Assad regime. In the late 1970s, country-wide protests erupted against the dictatorship of Hafez el-Assad, the father of Syria’s current president. They were led by both secular groups, Islamists and independent civil society activists. That time, the opposition was crushed with brutal force, a gruesome massacre in the city of Hama in 1982 marking the end of the rebellion.

It is in the shadow of this failed revolution that Syria has again risen against its rulers, and the lessons from that era help determine the actions of both the regime and the opposition today. In The Ghosts of Hama – one of the first reports about the current uprising in Syria – Aron Lund provides a description of the situation in Syria today, and thirty years ago. Comparing the two Syrian revolutions reveals both similarities and differences, and points to the major risks that Syria faces.

Aron Lund is an editorial writer for the Swedish newspaper Upsala Nya Tidning. His book, Drömmen om Damaskus (The Dream of Damascus), which deals with Syria’s regime and opposition movements, was recently published by SILC Förlag.

The report can be downloaded here:

The Ghosts of Hama by Aron Lund.pdf

syrien WIKIMEDIA COMMONS
Alla texter är copyright
Swedish International Liberal Centre
2003-2020
Silc – Bastugatan 41
118 25 Stockholm
Sweden
E-mail: info@silc.se
Tel: 08-410 415 74