Om Silc

Publicerad: August 18, 2011 Om:

Demokratisering kräver tydliga politiska aktörer som kan mobilisera medborgare och institutioner att genomföra nödvändiga förändringar. Silc samarbetar framförallt med politiska partier, ungdomsförbund, kvinnoförbund, människorättsorganisationer och oberoende journalister.

För oss kan ett samhälle aldrig kallas gott om medborgarna inte har rätten att säga vad de tycker, inte får organisera sig till försvar för sina intressen och inte har makten att själva utse de styrande i demokratiska val.

Teman som vi jobbar med:

  • Valövervakning
  • Ungt inflytande
  • Kvinnor i politiken
  • PR/kommunikation

 

Valövervakning

Den liberala rörelsen i Sverige har sina rötter i rösträttsaktivism och speciellt kvinnors rösträtt. Att jobba med att främja fria och rättvisa val och folkets deltagande i dem är därför sedan länge ett centralt tema i Silcs verksamhet. Det hävdas ofta att demokrati inte bara är val, och det är sant, men man får därmed inte glömma bort att val är en av den representativa demokratins absolut nödvändiga komponenter. Inom det partianknutna biståndet, som utgör en tredjedel av Silcs verksamhet, har vi blivit varse hur viktigt det är att civilsamhället och journalister har insyn i, och kunskap om valprocessens alla steg; från registrering av kandidater och väljare till rösträkning och registrering av officiella resultat.

 

Att övervaka val i det land där du är medborgare är att delta direkt i den politiska processen. Det skapar engagemang och förståelse för hur förvaltningen går till och stärker medborgarnas kapacitet att formulera relevanta krav på makthavarna. I och med de kunskaper observatörerna får om demokratiska principer och förvaltningsrätt så blir de mer intresserade av politik. Silc har erfarit att valövervakning ofta är en språngbräda in i lokalpolitiken.

 

De kortsiktiga målen med inhemsk valövervakning är att dokumentera valfusk och brister i systemet och att informera berörda parter. De långsiktiga målen är att förhindra valfusk och att bidra till utvecklingen av ett legitimt system och god samhällsstyrning genom att ge rekommendationer till lagstiftare och myndigheter och att öka medborgarnas kunskap och insyn.

 

Det finns en felaktig uppfattning om att utländska (internationella) valövervakare skulle vara mer objektiva än inhemska valövervakare. I själva verket är inhemsk valövervakning något som kan förena ett ideologiskt brett spektrum av medborgare som har det gemensamma objektiva motivet att skydda sina egna. Vi arbetar därför med inhemsk valövervakning i första hand. Som medlemmar i European Platform for Democratic Elections (www.epde.com) arbetar vi också med peer to peer learning för inhemska valövervakare, och med expertmissioner till val, vars roll är att övervaka de internationella valövervakarna (Observing the Observers), eftersom att kvaliteten på den internationella valövervakningen i flera fall har visat sig vara undermålig. Tack vare samarbetet med EPDE har Silc kunnat genomföra en stor valövervakningsinsats i Sverige vid riksdagsvalet 2014.

 

 

Ungt inflytande

Silc arbetar med att stärka politiskt underrepresenterade grupper, där unga är en sådan identifierad grupp. I många av de länder där Silc bedriver projekt tar man stora risker om man engagerar sig för demokrati och reform. Unga är särskilt utsatta då de riskerar att få sina framtidsplaner raserade genom att bli uteslutna från universitetet och bli svartmålade på olika sätt som gör det svårt att i framtiden få ett jobb. Samtidigt framhäver existerande strukturer och traditioner endast medelålders män i den politiska diskussionen och i den parti-interna styrningen. Det gör det svårt för unga att hitta en väg in i partipolitiken.

Silc arbetar med denna grupp genom att erbjuda forum för erfarenhetsutbyte mellan unga aktivister, utbildning och stöd till kreativa kampanjer och initiativ. Vi har utbildning inom ICT-säkerhet och politiska ideologier och erbjuder olika simuleringslekar. Det största forumet, MediaBarCamp, för unga aktivister äger rum en gång per år och samlar 150 unga aktivister för en tre dagar lång konferens med fokus på online-aktivism.

Under de år som Silc har jobbat med att öka ungt inflytande så har vi sett en ökad medvetenhet bland partiledningar om problemet med att unga stängs ute från politiskt inflytande. Vi har också sett en utveckling av en starkare institutionalisering av ungas engagemang genom olika ungdomsorganisationer och online initiativ.

Kvinnor i politiken

Konservativa uppfattningar om könsroller utgör fortfarande ett hinder för kvinnor att engagera sig politiskt. Ledarskap och beslutsfattande ses ofta som något typiskt manligt. Det faktum att kvinnor fortfarande dubbelarbetar (förvärvsarbetar OCH arbetar med hushållsbestyr) till skillnad från mannen gör att kvinnor ofta inte finner tid för att engagera sig som fritidspolitiker. Det finns också en manlig kultur inom partierna som inte erkänner kvinnor som ledare och beslutsfattare.

För att främja kvinnans roll i politiken i de länder Silc är aktiv stödjer Silc kvinnliga politiker genom erfarenhetsutbyten, forskning, utbildning och konferenser. Det är viktigt att i detta arbete inkludera män, för det är inte sällan mäns attityder och inställningar som måste ändras.

Silc har sett en positiv utveckling inom området, mycket tack vare en åstadkommen insikt hos män, och kvinnor, om det demokratiska problemet med att utestänga 50% av befolkningen från politiskt inflytande. Positivt är också att Silc ser att det inte finns någon skillnad i engagemang mellan könen i våra valövervakningsinsatser.

PR/kommunikation

Eftersom vi arbetar med politiska partier och olika intresseorganisationer i våra samarbetsländer finns det ett intresse att stärka kommunikationskapaciteten utåt för att kunna nå ut så tydligt och brett som möjligt. Det handlar om träning i att tala med journalister, skriva pressmeddelanden och debattartiklar, samt träning i att använda olika tekniska medel och forum för kommunikation. Det kan också handla om säker kommunikation.

Med sitt breda politiska nätverk av kontakter har Silc möjlighet att erbjuda den bästa expertis tillgänglig inom området.

Alla texter är copyright
Swedish International Liberal Centre
2003-2020
Silc – Bastugatan 41
118 25 Stockholm
Sweden
E-mail: info@silc.se
Tel: 08-410 415 74